CONDICIONS

1 . L’arrendatari ha de ser major de 21 anys i amb un mínim de 3 anys de carnet de cotxe B , o tenir més de 18 anys i el carnet A. En el cas d’escollir una moto de 50 cc , ha de tenir 18 anys i carnet AM , A1 o B. Un mínim de 3000 km . d’experiència en moto en els últims 3 anys . Per recollir la moto al punt de lloguer , s’ha de presentar el DNI o passaport en vigor , igual que un carnet de conduir de la Unió Europea o, si no el carnet de conduir internacional , amb validesa per a tot el període de lloguer . 2 . Els nens poden anar d’acompanyants sempre que compleixin aquestes condicions . Segons el Codi de Circulació en el seu article 12 , si el nen té més de 12 anys , es complirà el següent : Sempre anirà assegut a cavall i amb els peus recolzats als reposapeus laterals . Utilitzarà el seient posterior al del conductor . Utilitzarà casc homologat . Si el nen té més de 7 anys i menys de 12 es complirà tot l’anterior i a més la motocicleta ha de ser conduïda pel seu pare , mare o tutor legal . 3 . La moto del present contracte únicament i exclusivament podrà ser conduïda per l’arrendatari , quedant prohibida la seva cessió o subarrendament a terceres persones , sense el consentiment previ de l’empresa . 4 . Queda prohibida la utilització del vehicle objecte d’arrendament en proves de competició així com per al transport de gèneres de comerç il·lícit . 5 . L’arrendatari accepta pagar , a més dels càrrecs per lloguer del vehicle i impostos determinats en les tarifes vigents , tota mena de multes i despeses judicials motivats per infraccions de trànsit o de lleis i reglaments o ordenances per part de l’arrendatari , se li notificarà per e-mail aquesta incidència i es procedirà al cobrament de la denúncia , usant les dades de la targeta de crèdit que tenim com a fiança . 6 . L’arrendatari és responsable de la documentació del vehicle . En cas de deteriorament o pèrdua de la mateixa es compromet a abonar la quantitat de 250 € en concepte de despeses de renovació de la documentació i gestió. 7 . L’arrendatari és responsable de la clau del vehicle , comprometent-se a abonar la quantitat de 100 € en cas de pèrdua. 8 . En cas de requeriment dels serveis de l’Empresa MOTOS PEPLLU RENT en un lloc diferent a la delegació, sempre que sigui per motius aliens a l’Empresa MOTOS PEPLLU RENT (pegat , pèrdua de clau , etc.) S’haurà d’abonar la totalitat de les despeses ocasionades en concepte de despeses de grua i gestió. 9 . L’horari del servei és l’indicat a l’oficina corresponent . L’arrendatari haurà de tornar el vehicle a l’hora indicada en el contracte . Tindrà 30 minuts de cortesia . En cas contrari , es penalitzarà amb 20 € per la primera hora de retard i passat aquest temps se li cobrarà com un dia de lloguer . Per als dies següents el cost serà de 45 € diaris , més la taxa ecològica corresponent . Aquestes condicions seran acumulatives 10 . En cas d’accident , l’arrendatari ha de pagar els danys ocasionats al vehicle amb el límit de la quantitat abonada en la franquícia . Aquesta cobertura no tindrà vigència en cas d’influència de begudes alcohòliques o drogues . En aquest cas el client abonarà el total de la reparació , si el vehicle no es pot reparar , el client abonarà el valor corresponent al preu de mercat . 11 . En cas d’accident, l’arrendatari haurà de prendre les mesures següents: a ) No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet . b ) Obtenir dades completes de la part contrària , que remetrà urgentment a l’Arrendador , arribant fins i tot a avisar per telèfon en cas d’accident greu . c ) Notificar immediatament a les autoritats si hi ha culpabilitat de la part contrària . El canvi del vehicle arrendat només s’efectuarà per defectes tècnics del mateix que la seva reparació sigui possible en un temps prudencial i sempre sota supervisió del personal tècnic de l’Empresa MOTOS PEPLLU RENT . L’arrendatari no tindrà dret a substitució del vehicle llogat si , per accident , aquest quedés inutilitzable ni tampoc que es reintegri quantitat pel concepte abans esmentat . 12 . L’arrendador declara haver pres les degudes precaucions per evitar errors mecànics del vehicle arrendat , però en cas de produir aquests, no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que directament o indirectament puguin causar-se al Arrendatari , com a conseqüència dels errors o avaries . 13 . La gasolina és a càrrec del client . El nivell de gasolina ve indicat en el contracte . En cas de no tornar el vehicle amb el mateix nivell , l’arrendatari haurà d’abonar la quantitat de 12 € en concepte de despeses de combustible i gestió . 14 . Les punxades i trencaments de pneumàtics i rodes són per compte del client . Les reparacions que no estiguin autoritzades per l’empresa MOTOS PEPLLU RENT són a compte del client . No s’abonarà cap taxi si no ha estat autoritzat per l’empresa . 15 . L’arrendatari declara haver examinat al seu content i satisfacció el vehicle arrendat en tots els seus elements, inclosos motor , direcció , carrosseria i pneumàtics , pel que declara expressament que cap responsabilitat incumbeix a l’empresa MOTOS PEPLLU RENT per qualsevol desgràcia , inconvenient , retard o dificultat que li sobrevingués com a usuari del vehicle de referència . En tornar la moto , el personal de l’empresa MOTOS PEPLLU RENT revisarà el vehicle per comprovar si s’ha ocasionat algun dany al mateix o en algun accessori . En cas de danys , l’arrendatari haurà d’abonar el cost de la reparació fins al límit de la franquícia . 16 . Si es retorna el vehicle en un horari diferent al de l’oficina, l’arrendatari accepta la valoració de danys que realitzi el personal de l’empresa , tenint en compte que l’arrendador no estarà present en aquest moment . 17 . Les motos estan cobertes amb assegurança a tercers amb assistència en ruta , amb una franquícia de X € (segons model). Això vol dir que , en cas de danys , la seva responsabilitat queda limitada fins aquesta quantitat . Hi ha una assegurança addicional que inclou les despeses d’hospitalització del conductor en cas d’accident, que té un cost de 15 €. En cas de robatori , el client haurà de pagar el valor corresponent al seu preu de mercat . La franquícia serà retornada automàticament transcorregudes 24 hores després de la devolució de la motocicleta . 18 . La cancel·lació de la reserva amb 7 dies d’antelació o més comporta una despesa de gestió de 10 €, si és inferior a 7 dies tindrà un cost de 50 € . Si és per canvi de dates , la reserva podrà ser traslladada a una altra data , sense cap penalització , sempre i quan ens avisin amb una antelació superior a 7 dies i tinguem disponibilitat sobre la data de recollida . Si s’avisa amb una antelació inferior a 7 dies hi haurà una penalització de 20 € sobre el preu de lloguer. 19 . Si es signa un contracte de llarga durada, a partir d’1 mes , el client haurà de passar pel nostre taller una vegada cada mes o cada 2.500km . per a una inspecció periòdica , que anirà a cost de MOTOS PEPLLU RENT . Les despeses derivades de desgast i reparació aniran a càrrec del client . 20. L’arrendatari autoritza a l’arrendador a carregar a la targeta de crèdit o dèbit totes les quantitats que es meritin pel present contracte , tant en els conceptes de fiança , lloguer , danys produïts i robatori total o parcial . 21 . Les incidències que sorgissin per al total compliment del present contracte , seran sempre sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals de Palma de Mallorca . 22 . Reservat el dret en qualsevol moment a canviar els termes i condicions d’aquest Contracte sense previ avís.

Menú